• کد خبر : ۱۰۳۴۰۷
کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21، با حضور مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات پنبه کشور رونمایی گردید.
رونمایی از كتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21
کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21، با حضور مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات پنبه کشور رونمایی گردید. به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات پنبه کشور، همزمان با آیین تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات پنبه کشور هجده دی ماه 1397 از کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21 در ستاد موسسه رونمایی گردید.

کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21، با حضور مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات پنبه کشور رونمایی گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات پنبه کشور، همزمان با آیین تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات پنبه کشور هجده دی ماه 1397 از کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21 در ستاد موسسه رونمایی گردید.

محصول پنبه به عنوان محصول استراتژیک بسیار راهبردی در سراسر دنیا مطرح می باشد، که همواره یکی از راه های پی بردن به پیشرفت های کشاورزی دنیا و رتبه بندی های رشد کشور ها در عرصه کشاورزی از این محصول یاد می شود. نظر به اهمیت محصول پنبه، موسسه تحقیقات پنبه کشور در سال های اخیر سعی نموده که با استفاده از مدیریت صحیح منابع و استفاده از روش های نوین در جهت تعقییب قطب های اصلی تولید پنبه دنیا و رسیدن به مرزهای جدید دانش، اقدامات مهمیرا انجان دادند،و به منظور ارتقاع آگاهی علمی و فنی و تکنولوژی در بخش تحقیقاتی و بخش تولید کنندگان، جلد اول کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21، به همت گروهی از اعضای هیات علمی موسسه ترجمه نمودند.

این کتاب ضمن بررسی گیاه پنبه از خاستگاه تا اصلاح آن در طی قرن 21-20، به مطالب مهم مرتبط به مدیریت تلفیقی در زراعت، کنترل عوامل محدود کننده تولید نظیر آب و بیماری پرداخته است.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0