• ساعت : ۱۵:۱۸:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ 
  • کد خبر : ۴۷۴۶۱
رونمائی از رقم جدید پنبه-لطیف
رقم پنبه لطیف منتج از لاین اصلاحیCRI-NNC حاصل از تلاقی دو ژنوتیپ خارجی از گونه G.hirsutum است و رقمی پرمحصول، زودرس و با خواص کمی و کیفی مطلوب می‌باشد که پس از پشت‌سر گذاشتن 12 سال تحقیق به‌نژادی در سال 1393 معرفی و نامگذاری شده است.

رقم پنبه لطیف منتج از لاین اصلاحیCRI-NNC  حاصل از تلاقی دو ژنوتیپ خارجی از گونه G.hirsutum است و رقمی پرمحصول، زودرس و با خواص کمی و کیفی مطلوب می‌باشد که پس از پشت‌سر گذاشتن 12 سال تحقیق به‌نژادی در سال 1393 معرفی و نامگذاری شده است. رشد رویشی این رقم در مقایسه با ارقام ورامین و بختگان متعادل‌تر است و این امر مدیریت محصول را تسهیل می‌کند. این رقم نسبت به ارقام ساحل و ورامین 12 تا 22 درصد (معادل 3 تا 4 هفته) زودرس‌تر است و این ویژگی همراه با همزمان‌رسی محصول در کشت‌های تاخیری و همچنین سیستم‌های دو کشتی غلات-‌‌‌پنبه و کاهش خسارات آفات و همچنین کاهش هزینه‌های برداشت حائز اهمیت است. بررسی عملکرد محصول در بسیاری از مناطق پنبه‌کاری کشور، برتری این رقم را نسبت به ارقام تجاری پنبه تایید کرده است. بطور متوسط 11 تا 20 درصد عملکرد (بطور متوسط 570 کیلوگرم در هکتار) افزوده نسبت به ارقام تجاری نشان داده است. در آزمایشات تحقیقی ترویجی که در سال 1392 و 1393 انجام شد، این رقم 624  کیلوگرم در هکتار معادل 7/18 درصد نسبت به رقم پنبه گلستان عملکرد افزوده داشت و زودرسی این رقم نیز حدود 5 درصد (معادل یک هفته) نسبت به رقم تجاری گلستان بیشتر بود. در مناطق خشک، پتانسیل غوزه‌دهی این رقم نسبت به ارقام ساحل و ورامین بیشتر است. وزن غوزه این رقم نسبت به ارقام ساحل و ورامین کمتر، ولی در برخی شرایط سال و مکانی، اختلاف بین آنها معنی دار نبوده است. درصد کیل رقم لطیف نسبت به ارقام تجاری موجود در کشور 1 تا 3 درصد بیشتر است. صفات کیفی الیاف این رقم استاندارد و تقریباً نزدیک به ارقام تجاری ساحل و ورامین است. در سرجمع مناطق، رقم جدید لطیف دارای میانگین کیل الیاف نزدیک به 40 درصد، طول الیاف 2/30 میلی‌متر، کشش 8/6 درصد، یکنواختی 86 درصد، استحکام 7/31 گرم بر تکس و میکرونری 3/4 میکروگرم بر اینچ بود که با ارقام ممتازی همچون ورامین اختلاف چندانی از نظر بسیاری از صفات کیفی نداشته و جزء ارقامی با ویژگی‌های کیفی استاندارد می‌باشد. رقم پنبه لطیف برای کشت در مناطق گلستان، مازندران، خراسان رضوی، تهران و مناطق مرکزی ایران معرفی می‌گردد و امید دارد نقش هر چند کوچک و مؤثری در بهبود تولید و توسعه سطح کشت پنبه کشور داشته باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0